Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Ubytovanie klientov (ďalej len „KLIENT“) v Škandinávskych domčekoch (ďalej len “ŠD”) sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“), ako aj Ubytovacím poriadkom ŠD, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.
Zmluvnými stranami pri ubytovaní v  sú na strane ŠD spoločnosť Matty – Matej Budaj, so sídlom Cintorínska 387/10, 059 18 Spišské Bystré, IČO: 46–997 016, , DIČ:1076609996 , zapísaná v Živnostenskom registri Okresného súdu Poprad, a na strane KLIENTA fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba.

Vznik zmluvného vzťahu medzi KLIENTOM a ŠD vznikne na základe objednávky KLIENTA (osobnej, telefonickej, e-mailovej alebo prostredníctvom on-line rezervačného systému ŠD). Potvrdenie rezervácie obsahuje všetky potrebné údaje – meno zákazníka, termín ubytovania, cenu, prípadne ďalšie údaje. Uzavretím zmluvného vzťahu sa pre obidve zmluvné strany VOP ŠD stávajú záväzné a obidve strany sú povinné ich dodržiavať.

 1. ŠD poskytuje KLIENTOVI služby v zmysle jeho objednávky v primeranom rozsahu stanovenom Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.
 2. Užívanie ubytovania v ŠD je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.
 3. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu ubytovať a využívať služby ŠD len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Osoby vo veku 15 – 18 rokov, iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu.
 4. Ubytovanie KLIENTOVI je poskytované úplatne, keď cena za ubytovanie je stanovená na základe cenníka alebo dohodou zmluvných strán. Cena za ubytovanie je splatná najneskôr pri ukončení pobytu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. 
 5. V prípade, ak si KLIENT skráti vopred dohodnutý pobyt, je ŠD oprávnený vyúčtovať KLIENTOVI plnú výšku dojednanej ceny za celú dĺžku objednaného pobytu.
 6. ŠD si vyhradzuje právo aj dodatočne zúčtovať prípadné cenové rozdiely zistené po odchode KLIENTA. KLIENT je povinný takéto preukázateľné rozdiely zaplatiť na bankový účet ŠD najneskôr do 7 dní od prijatia takejto informácie.
 7. Zmluvný vzťah medi ŠD a KLIENTOM končí v deň odchodu KLIENTA, kedy je KLIENT povinný na základe predloženého vyúčtovania uhradiť ŠD cenu za ubytovanie a za všetky poskytnuté služby. KLIENT môže túto úhradu vykonať hotovostnou platbou, kreditnou kartou, alebo po predchádzajúcej dohode s pracovníkom ŠD, bankovým prevodom na účet ŠD.
 8. Platný cenník ŠD sa nachádza vždy na na webovej stránke ŠD www.skandinavskedomceky.sk . Cena uvedená v potvrdení objednávky je pre obidve strany záväzná. Cenu je možné meniť len v prípade zmeny počtu osôb, resp. rozsahu služieb.
 9. ŠD môže vo výnimočných prípadoch (napr. v prípade vyššej moci) ponúknuť KLIENTOVI iné ubytovanie, než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od rezervácie, resp. od potvrdenej objednávky.
 10. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, KLIENT má k dispozícii rezervovanú izbu v deň svojho príchodu od 14:00 hodiny.
 11. V deň svojho odchodu je KLIENT povinný ubytovanie uvoľniť a ŠD ju odovzdať najneskôr do 10:00 hodiny. V prípade oneskoreného odovzdania ubytovania KLIENTOM po tomto termíne je ŠD oprávnený KLIENTOVI účtovať poplatok vo výške 100% z ceny za ubytovanie platnej v daný deň, ak nebolo dohodnuté inak.
 12. Pri odchode z ubytovania je KLIENT povinný vypnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, uzamknúť vchodové dvere a kľúče odovzdať pracovníkovy ŠD.
 13. V prípade, ak si chce KLIENT predĺžiť svoje ubytovanie, je povinný nahlásiť túto zmenu na ŠD najneskôr do času uvedeného v pôvodnej rezervácií.
 14. KLIENT si pri obsadení objektu vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné poškodenia ihneď zahlási ŠD.
 15. V izbe a ani v iných priestoroch ŠD nesmie KLIENT bez predchádzajúceho súhlasu oprávneného zamestnanca ŠD premiestňovať zariadenie.
 16. Za škody spôsobené na zariadení ŠD zodpovedá KLIENT podľa príslušných platných predpisov. V prípade škody spôsobenej KLIENTOM na majetku ŠD, je KLIENT povinný uhradiť ŠD náhradu vzniknutej škody, najneskôr v deň skončenia svojho pobytu. V prípade škody, ktorú zapríčinilo dieťa, zodpovednosť za škodu nesie jeho zákonný zástupca.
 17. KLIENT súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností údržbár, prípadne iný pracovník hotela.
 18. ŠD nezodpovedá za veci, ktoré KLIENT pri pobyte v ŠD zabudol, alebo stratil. Nájdené zabudnuté veci KLIENTA sú v ŠD evidované a uskladňované po dobu 3 mesiacov od ich nájdenia. Len v prípade požiadania zašle ŠD zabudnuté veci KLIENTOVI a v tomto prípade nesie náklady na zaslanie KLIENT.
 19. ŠD zodpovedá za vnesené veci KLIENTOM do ŠD, ako aj za škodu na odložených veciach, pokiaľ tieto veci boli odovzdané na to určenému pracovníkovi ŠD.
 20. ŠD nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté KLIENTOVI mimo ŠD.
 21. V objekte ŠD a osobitne na izbe nie je KLIENTOVI povolené používať vlastné spotrebiče okrem spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene a úprave zovňajšku KLIENTA ako napríklad holiaci strojček, kulma na vlasy a podobne. Rovnako môže KLIENT používať svoje elektronické zariadenia osobnej potreby ako napríklad mobilné telefóny, notebooky a tablety. Za akékoľvek poškodenie uvedených zariadení nenesie ŠD žiadnu zodpovednosť.
 22. Z bezpečnostných dôvodov ŠD KLIENTOVI neodporúča nechávať deti do 12 rokov v celom objekte ŠD bez dozoru. V prípade vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných udalostí zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa v ŠD prihlásené na pobyt.
 23. Je zakázané nosiť v priestoroch ŠD zbrane, strelivo alebo iné nebezpečné predmety.
 24. Je zakázané v priestoroch ŠD držať, vyrábať alebo prechovávať omamné alebo psychotropné látky alebo jedy, pokiaľ sa nejedná o liečivá, ktorých užívanie bolo KLIENTOVI predpísané lekárom.
 25. V čase od 22:00 hodín do 07:00 hodín je KLIENT povinný dodržiavať v ubytovacej časti ŠD nočný kľud.
 26. ŠD povoľuje vstup a ubytovanie zvierat v ŠD za predpokladu, že majitelia zvierat preukážu ich dobrý zdravotný stav (Veterinárny očkovací preukaz, Pas spoločenského zvieraťa). Cena za ubytovanie sa účtuje podľa platného cenníka ŠD. KLIENT sa zaväzuje, že pri pohybe svojho zvieraťa v priestoroch ŠD sa bude riadiť pokynmi ŠD. V prípade poškodenia hotelového zariadenia zvieraťom, je jeho majiteľ – KLIENT povinný nahradiť ho v plnej výške, najneskôr v deň svojho odchodu, ak sa nedohodne inak.
 27. Výmena posteľnej bielizne je v izbe KLIENTA každé 3 dni pobytu, výmena uterákov a osušiek je každý deň pobytu. Pri mimoriadnom znečistení môže KLIENT požiadať personál ŠD o skoršiu výmenu.
 28. Pobyt KLIENTA v saune a vírivke ďalej upravuje prevádzkový poriadok, ktorý je pre všetkých hostí záväzný..
 29. Správcom osobných údajov, ktoré KLIENT poskytuje ŠD v súvislosti s poskytovaním jeho služieb je spoločnosť Matty – Matej Budaj, so sídlom Cintorínska 387/10, 059 18 Spišské Bystré, IČO: 46 997 016 , DIČ:1076609996 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Poprad, a spracováva ich v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 30. KLIENT vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov ešte predtým, ako sa v ŠD ubytuje.
 31. Miesto plnenia a platby je sídlo ŠD. Výlučné sídlo súdu je v obchodnom styku sídlo ŠD. Pre obidve zmluvné strany platí slovenské právo. Uplatnenie Viedenskej dohody o nákupnom práve OSN z kolízneho práva je vylúčené. Pokiaľ by sa jednotlivé ustanovenia týchto VOP stali neúčinnými alebo neplatnými, nedotýka sa to účinnosti ostatných ustanovení.
 32. Okrem týchto VOP je KLIENT povinný dodržiavať počas ubytovania v ŠD bezpečnostné a protipožiarne predpisy.
 33. Tieto VOP sú platné od 01.10.2020

1. O registrácii

„Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely rezervácie u spoločnosti Matty – Matej Budaj, škandinávských domčekoch, www.skandinavskedomceky.sk a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. IČO: 46–997 016, www.skandinavskedomceky.sk, v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. “O niektorých službách informačnej spoločnosti.“

2. Prijatie a vybavenie rezervácie

Rezervácia kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: Neplánovaná porucha v celom objekte, nezaplatením rezervácie od kupujúceho, nedodržanie nariadení zo strany kupujúceho.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť do času uvedeného začiatkom rezervácie. V prípade zrušenie rezervácie 7 a viac dní do začiatku rezervácie sa účtuje poplatok 50 % zo sumy celkovej rezervácie. V opačnom prípade môže spoločnosť Matty – Matej Budaj účtovať poplatky vo výške maximálnej ceny za rezerváciu. O potvrdení rezervácie ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom.

3. Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie

V prípade, že rezervácia pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s uvedenou rezerváciou prevádzkovateľa (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď odstránením poruchy, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

4. Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je rezervácia uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (cez web/telefón/e-mail), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy najmenej 14 dní od vytvorenia rezervácie. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu rezervácie a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Za zrušenie rezervácie viac ako 14 dní do začiatku rezervácie môže predajca žiadať náhradu vo výške 50% z celkovej sumy rezervácie. Pri zrušení rezervácie 7 alebo menej dní do začiatku rezervácie si spoločnosť Matty – Matej Budaj, vyhradzuje právo účtovať poplatky vo výške maximálnej ceny za rezerváciu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady a spôsobené škody spojené s vrátením sumy za rezerváciu (náklady na prepravu a pod).

5. Reklamácia

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

V súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa a na zabezpečenie správneho postupu pri vybavovaní reklamácií je vydaný tento reklamačný poriadok. Predmetom jeho znenia je postup pri uplatňovaní reklamácie na služby, ktoré poskytuje zariadenie Škandinávske domčeky (ďalej len “ŠD”). Uvedený reklamačný poriadok je rovnako záväzný pre poskytovateľa, ako aj pre hosťa.

PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA REKLAMÁCIU

V prípade, ak sú hosťovi poskytované služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté, môže hosť  vzhľadom k nedostatkom poskytnutých služieb uplatniť svoje právo na reklamáciu, konkrétne na odstránenie, doplnenie, výmenu, náhradné poskytnutie novej služby, alebo primeranú zľavu z dohodnutej ceny zaplatených služieb.

UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Ak hosť zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu. Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby hosť pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej chybu vytýka. ŠD je povinný reklamáciu alebo sťažnosť hosťa zaevidovať formou reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolností reklamácie. Po starostlivom preskúmaní rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, alebo v zložitejších prípadoch do 3 dní. V prípade, že reklamáciu nie je možné vybaviť ani v časovej lehote do 3 dní, upovedomí hosťa o dĺžke trvania vybavovania reklamácie, ktorá však nesmie presiahnuť lehotu 30 dní.

Na úseku ubytovacích služieb má hosť právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov, t.j. výmenu alebo doplnenie vybavenia v rozsahu Vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z.z.

CHYBY ODSTRÁNITEĽNÉ

V prípade, že sa jedná o vadu, ktorá je odstrániteľná, hosť má právo žiadať poskytovateľa o riadne, včasné a bezplatné odstránenie tejto vady.

Na úseku ubytovacích služieb má hosť právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov, t.j. výmenu alebo doplnenie vybavenia v rozsahu vyhlášky ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008  Z.z. Pri zistení nedostatku v rozsahu ubytovacích služieb je potrebné reklamácie uplatniť ihneď bez zbytočného odkladu. Pokiaľ hosť do svojho odchodu z ubytovacieho zariadenia zistený nedostatok neoznámi pracovníkovi recepcie, zaniká mu tak právo na reklamáciu. Za odstrániteľné chyby sa považuje výmena, alebo doplnenie vadného drobného vybavenia izby.

Na úseku lesnej sauny má hosť právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov, ktoré bezodkladne ohlási ŠD na tel. č. 0904953385.

Chyby, ktoré sa nedajú odstrániť okamžite

Pokiaľ sa na izbe, ktorá je hosťovi pridelená vyskytnú vady technického charakteru (porucha vykurovacieho systému, alebo porucha v príkone elektrickej energie, ktorú nie je možné rýchlo odstrániť a pod.) a ak ŠD nemôže hosťovi umožniť iné náhradné ubytovanie a ak bude izba napriek týmto jej vadám poskytnutá hosťovi, má hosť po obojstrannej dohode právo na zľavu zo základnej ceny ubytovania až do výšky 20% z ceny, alebo na odstúpenie od zmluvy pred prenocovaním a na následné vrátenie zaplatenej ceny za ubytovanie. V prípade, že z jednostranného rozhodnutia prevádzky dôjde k závažnej zmene v ubytovaní oproti potvrdenému ubytovaniu na zmluve a hosť nesúhlasí s náhradným ubytovaním, vzniká hosťovi pred nástupom do hotela právo na zrušenie potvrdenej objednávky  alebo vrátenie peňazí.

Pokiaľ nie je možné odstrániť chybu, ktorú hosť reklamuje, vzniká hosťovi právo na primeranú zľavu z ceny poskytnutej služby, prípadne vrátenie peňazí. V prípade, že hosť využije poskytnutú službu a reklamuje službu po jej plnom vyčerpaní, reklamáciu hotel neuzná.

LEHOTY NA UPLATNENIE REKLAMÁCIÍ

Hosť je povinný osobne sa zúčastniť vybavenia reklamácie a poskytnúť informácie týkajúce sa poskytnutej služby. Do záznamu o reklamácii hosť uvedie presné označenia poskytnutej služby, čas poskytnutia služby a popis zisteného nedostatku. V prípade, že hosť pri uplatňovaní reklamácie odovzdá ŠD písomný doklad o poskytnutí služby, ktorej vadu reklamuje, je nevyhnutné, aby bola táto skutočnosť riadne uvedená v zázname o reklamácii. Následne bude hosťovi odovzdaná kópia záznamu o reklamácii a spôsobe jej vybavenia. Ak to vyžaduje povaha veci, musí hosť umožniť prístup do priestoru, ktorý mu bol poskytnutý na prechodné ubytovanie, aby bolo možné presvedčiť sa o odôvodnenosti reklamácie.

UPLATNENIE REKLAMÁCIE

V prípade, ak je zákazník spotrebiteľ fyzická osoba, tak má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach:  http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.

Zoznam subjektov ARS je dostupný na web stránke Ministerstva hospodárstva: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

6. Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady možno vybrať pred výberom platby.

Online platobná brána – Využívame platobnú bránu zastrešenú spoločnosťou ČSOB, vďaka tejto platobnej metóde môžete zaplatiť online bez prihlasovania sa do internet bankingu jednoducho a bezpečne.

Platba na mieste – Pri možnosti výberu platby na mieste môžete zaplatiť v hotovosti, alebo pomocou terminálu platobnou kartou. Pri rezervácií ubytovania a nedostavenia sa na miesto Vám bude stiahnutý poplatok podľa všeobecných obchodných podmienok v hodnote 50 % sumy rezervácie.

7. Storno a refundácia

Stornovanie rezervácie

V prípade zrušenia rezervácie 7 a viac dní (vrátane) pred jej uskutočnením je storno poplatok vo výške 50 % z celkovej ceny rezervácie.

V prípade zrušenia rezervácie menej ako 7 dní pred jej uskutočnením je storno poplatok 100 % z ceny rezervácie.

Pri možnosti platby na mieste sa pri rezervácií platí záloha 50% z ceny rezervácie.

Stornovanie sa vykonáva písomným, alebo telefonickým oznámením, že ten ktorý pobyt, alebo tá ktorá rezervácia sa stornuje. Následne do 14 dní od prijatia zrušenia rezervácie budú peniaze vrátene na č.ú., z ktorého bola rezervácia zaplatená.

Oznámenie o zrušení rezervácie sa pošle e-mailom na adresu: info@skandinavskedomceky.sk, alebo telefonicky na tel. 0904953385.

8. Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách rezervácie).

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť 1. 10. 2020